Strandparken Askersund

Yttrande över motion gällande utveckling av Strandparken i Askersund Förslag till beslut Kultur- och tekniknämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande i ärendet. Ärendebeskrivning Tomas Vynge (S), Billy Ludvigsson (C), Margareta Widell (MP) och Annika Finnström (V)har lämnat in en motion om utveckling av Strandparken. Kommunfullmäktige har beslutat att skicka motionen till kommunstyrelsen … Fortsätt läsa Strandparken Askersund